Mapa nabíjecích stanic

Kontakt

 

Asociace pro elektromobilitu České republiky, z.s. /APEL 

(Association for electromobility of the Czech republic)

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1001

IČ: 00565431

 

Sídlo Asociace: Sedlčanská 79, 257 91 Sedlec-Prčice, Česká Republika

 

+420 608 400 000


vegr@elektromobily-os.cz

 

Přihláška ke členství

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Stanovy

Stanovy

Stanovy spolku Asociace pro elektromobilitu České republiky, z. s.

Čl. I. Preambule

Spolek svojí činností navazuje na předchozí činnost vykonávanou pod jménem ELEKTROMOBILY, občanské sdružení, které se stalo přímým nástupcem Klubu elektromobilistů založeném pod HiFi klubem Svazarmu v roce 1978.

Čl. II. Název a sídlo spolku

Asociace pro elektromobilitu České republiky, z. s. (dále jen „spolek“)
se sídlem v Sedlci-Prčice, na adrese Sedlčanská 79, PSČ 257 91.
Název je možné zkrátit na APEL Česká republika.

Ekvivalent názvu spolku v jazyce esperanto:            Asocio por electromobility
Francouzský ekvivalent názvu spolku:                       L‛Association pour elektromobility de Republique Tcheque
Spolek může užívat i obdobné ekvivalenty názvu v jiných jazycích.

Čl. III. Účel a hlavní činnost spolku

Účelem a hlavní činností spolku je sdružovat průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, uživatele, spotřebitele i odborníky využívající elektromobilitu či podílející se na výzkumu, vývoji, inovacích nebo podpoře v oblasti vozidel na elektrický pohon, ale i příznivce těchto technologií, stejně jako výše uvedené fyzické a právnické osoby působící v oblasti udržitelného rozvoje, racionálního využívání elektrické energie a ochrany přírody a životního prostředí.

Čl. IV. Vedlejší činnost spolku

Spolek může vedle své hlavní činnosti vykonávat také vedlejší činnost, a to včetně podnikání či jiné výdělečné či nevýdělečné činnosti. Vedlejší hospodářskou činnost může spolek vykonávat, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodářském využití spolkového majetku. Touto vedlejší činností je zejména, nikoli však výlučně:

a)           

napomáhání výměně zkušeností mezi členy a dalšími odborníky, vytvoření vztahu mezi výzkumem a vývojem, školstvím a průmyslem, včetně zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu

b)           

navazování na evropské aktivity: AVERE, the European association for battery, hybrid and fuel cell electric vehicles ("Evropská asociace pro bateriové elektromobily, hybridní vozidla a vozidla s palivovým článkem"), CITELEC, the association of European cities interested in electric vehicles ("Asociace evropských měst zainteresovaných na elektrická vozidla"), EPE, the European power electronics and drives association ("Evropská asociace pohonné elektroniky a řízení"), ERTRAC („European Road Transport Research Advisory Council“)

c)           

shromažďování informací o elektromobilitě, o nejmodernějších koncepcích, použití, legislativě a normalizaci a poskytování těchto informací svým členům, veřejné správě či odborné a laické veřejnosti

d)           

vysílání zástupců odborných skupin a členů představenstva na odborná shromáždění v tuzemsku i v zahraničí

e)           

zpracovávání analýz pro vlastní potřeby či na vyžádání průmyslu a veřejné správy odborné studie a poskytování konzultací

f)            

účast na legislativním a normotvorném procesu, jednání s politickými subjekty a orgány veřejné moci

g)           

pořádání vzdělávacích a konferenčních akcí, zajišťování propagační a publikační činnosti k problematice elektromobility a nabíjecí infrastruktury, alternativních zdrojů energie a trvale udržitelného rozvoje

h)           

spolupráce s odbornými institucemi a institucemi výzkumu a vývoje v ČR a v zahraničí

i)            

pro členy nepravidelně vydávat písemné informace o činnosti, novinkách a odborných schůzkách

j)            

organizování či spoluorganizování soutěží elektrických vozidel v tuzemsku a vysílání členů na mezinárodní soutěže či národní soutěže s mezinárodní účastí

k)           

udržování webových stránek www.a-el.czwww.elektromobily.orgwww.emobilita.cz, www.elektromobily-os.cz či jiných webových stránek spolku či projektů odborných skupin

l)            

organizování nebo koordinování projektů členů spolku v oblasti elektromobilů jako například prototypové stavby nebo přestavby vozidel na elektrický pohon včetně projektování a realizace pomocí členů spolku a projektových partnerů

m)         

vytváření online databáze nabíjecích míst v ČR a v Evropě

n)           

doporučování technologie a metodiky budování nabíjecí infrastruktury v ČR podle evropských elektrotechnických norem včetně podpory využívání ekologických a bezemisních zdrojů elektrické energie

o)           

dle možností podpora ostatních vozidel elektrické dopravy jako vlaky, tramvaje, trolejbusy, elektrobusy, elektrolodě, elektroletadla, elektromotorky, tříkolky a čtyřkolky. U hybridních technologií jsou podporovány pouze plné plugin (nabíjecí) hybridy s dojezdem minimálně 80km pouze na nabíjenou energii bez využívání spalovacího motoru

p)           

podpora efektivního využívání elektrické energie v dopravě i jiných oblastech lidské činnosti

q)           

podpora šetrného využívání elektrické sítě, technologií vedoucích k její stabilizaci jako například možnosti zálohování sítě elektrickou energií ve vozidlech, jako je například technologie označované jako Smart Grid

r)            

vydávání tištěného periodika nebo online magazínu

s)           

organizování kampaní a petičních aktivit

t)           

vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů

u)           

poradenské a konzultační činnosti

v)           

zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

w)          

udržování kontaktů se zahraničními spolky stejného zaměření a zapojování se dle možností do práce těchto asociací a evropských i mimoevropských technologických platforem.

Čl. V. Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky předsednictvem spolku. Členství je řádné a čestné.

2. Řádným členem může být fyzická i právnická osoba.

3. Čestné členství je udělováno na základě rozhodnutí představenstva. S čestným členstvím je spojen pouze hlas poradní. Čestným členem může být zvolen i řádný člen spolku.

4. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

b) volit představenstvo spolku a být volen do orgánů spolku

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

d) podílet se na praktické činnosti spolku

e) využívat výhod členství

5. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

c) hradit členské příspěvky

d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

6. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena představenstvu

b) úmrtím člena

c) zánikem spolku

d) vyloučením člena členskou schůzí

e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem

7. Seznam členů spolku je neveřejný. Na písemnou žádost člena mohou být údaje o něm zveřejněny, a to způsobem a v rozsahu určeném v písemné žádosti.

8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. VI. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze

b) představenstvo

c) odborné skupiny

d) v případě, že o tom rozhodne členská schůze, může být zvolena kontrolní komise nebo rozhodčí komise. Kontrolní nebo rozhodčí komise musí být nejméně tříčlenná a je volena na období 3 let.

Čl. VII. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov

b) volí představenstvo, včetně předsedy představenstva a místopředsedy představenstva, odvolává jej a stanoví počet členů představenstva

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d) určuje a schvaluje plán činnosti spolku a jeho cíle na příští období

e) rozhoduje o zániku spolku

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno představenstvem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Představenstvo je povinno svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud o to požádá písemně alespoň 10 členů spolku. O konání zasedání členské schůze informuje představenstvo členy spolku zveřejněním na internetových stránkách spolku, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí představenstva.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň 20 členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý řádný člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny.

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VIII. Představenstvo

1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem spolku, které je oprávněno za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněno rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Představenstvo dále:

a) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob

b) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních

c) rozhoduje o provozování kanceláře spolku

2. Představenstvo je nejméně tříčlenné a tvoří jej předseda, místopředseda a členové představenstva. Za spolek může jednat rovněž představenstvem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

3. Představenstvo je voleno členskou schůzí na dobu 5 let. Představenstvo se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

4. Představenstvo je povinno:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 7 odst. 3. těchto stanov

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze

d) jednou za rok předložit členské schůzi ke schválení plán činnosti spolku

e) za Spolek jedná a podepisuje kterýkoliv člen představenstva osobně, písemně či elektronicky

Čl. IX. Odborné skupiny

1. Odborné skupiny se ustavují jako tématické nebo projektové. Odborné skupiny, jejich strukturu a členství v nich schvaluje představenstvo zvláštním statutem. Základní zásadou při této práci je ochrana duševního vlastnictví a obchodního tajemství, resp. dalších důvěrných informací, které mohou být předmětem jednání odborných skupin. Porušení této zásady je důvodem k vyloučení člena ze sdružení.

2. Předsednictvo spolku jmenuje „Garanta odborné skupiny“

3. Garant odborné skupiny:

a) svolává a vede odbornou skupinu

b) dohlíží na práci odborné skupiny a na plnění jejího cíle

c) zajišťuje plnění dalších činností dle zvláštního statutu, kterým byla odborná skupina zřízena

d) pravidelně dle zvláštního statutu skupiny informuje o činnosti a výsledcích představenstvo

4. Odborná skupina je poradním orgánem představenstva.

Čl. X. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. XI. Ostatní ustanovení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky. Sdružení nemá nižší organizační jednotky. Vzniklo na dobu neurčitou, o způsobu jeho eventuálního zániku a rozdělení majetku rozhoduje členská schůze.

 

 

Praha, 24. září 2016